شهید مطهری در احیاء تفکر اسلامی نقش بسیار بزرگی داشت