برخی از مطالبات فرهنگیان بهره برداری سیاسی می کنند