تصاویر/ همایش بزرگداشت شهید مطهری در مدرسه معصومیه قم