درخشش آزادکاران ایران در روز نخست مسابقات قهرمانی آسیا