شرکت های دانش بنیان گامی مهم و تاثیر گذاردر توسعه روستاها