هفته آینده وزیر کشور در مجلس/بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب سیاسی