فریاد تظلم خواهی مردم یمن، در ۱۳ مصلی نماز جمعه البرز