میز مذاکره را در صورت ارعاب و تهدید آمریکا ترک کنید تا ما با زبان خودشان با آنها حرف بزنیم