بهای خرید گندم به روز پرداخت می شود/ پیش بینی خرید ۸ میلیون تن