اقتصاددنیا در هفته ای که گذشت/ جایگزین بانک جهانی قدرت می گیرد