پیشرفت استان های محروم /کاهش اتفاقات ناگوار قومی و قبلیه ای /استانی شدن انتخابات مجلس مانعی برای ورود