گسترش روابط صنعتی با قطبهای مهم اقتصادی و صنعتی شرق کشور