تومور مغزی دارای مو، استخوان و دندان در مغز جوان 26 ساله /عکس