یوسفیان ملا:بازداشت 10 بدهکار بانکی زمینه تسویه بدهی سایر بدهکاران را فراهم می‌کند