طرح های فرهنگی ماندگار در دانشگاه آزاد اجرا می شود