مسئولیت جدید برای دایی و شکست خارج از زمین استقلال و پرسپولیس