درخواست تکراری شورای همکاری برای برکناری اسد/تشبیهی که اسد برای اردوغان به کار برد