آسیب فرهنگی: ما مشتریان سریال‌های عشقی و پر از خیانت ترکی!