فعالیت بیش از 10 هزار شرکت دارویی و آرایشی در کشور