ارزیابی مدیران نشر چشمه؛ علمی‌وفرهنگی؛ فرهنگ‌معاصر و بیدگل از نمایشگاه کتاب امسال