امام جمعه انزلی: مبنای دین برفهم انسانها ومعارف دین بر علم آموزی است