دوهزار مددجوی کمیته امداد البرز تسهیلات اشتغال دریافت کردند