روایت تصویری از دیدار رییس جمهور با جانباز جبار همتی و خانواده شهیدان فاضل بجستانی