اعطای پایه تشویقی به اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز