فرماندار: تعداد اعضای کتابخانه های سراب دو برابر شد