وزیر کار: دانشگاه برای ارتقا مسائل اخلاقی به یاری جامعه بیاید