سفیر ایران در سازمان ملل: آثار جنگ جهانی دوم بر ایران/ تحمیل محنت، قحطی و کشتار بر کشوری که پل پیروزی ن