رویترز : هند با نادیده گرفتن فشار امریکا، توافقنامه تجاری با ایران امضا کرد