احتمال ساقط شدن حکومت ریاض/ پاکستان، عربستان را به ایران ترجیح نخواهد داد