استانی شدن انتخابات، ارتقاء سطح کیفی مجلس را در پی دارد