سامانه ویژه طرح توسعه ورزش استان کرمان راه اندازی می شود