پنتاگون اسکورت کشتی‌‌های آمریکایی و انگلیسی در تنگه هرمز را متوقف کرد