تظاهرات خشونت آمیز در سرزمین های اشغالی افزایش می یابد