اشتهای بالای سودجویی مالکان پاساژهای ساری/از رواج فروش خانگی پوشاک تا رکود بازار