عملیات اجرایی ورزشگاه نقش جهان بزرگترین مجموعه ورزشی اصفهان از سر گرفته شد