استفاده از ابزار هنر به ترویج فرهنگ نماز در جامعه سرعت می بخشد