خریداران منتظر ارزانی خودرو باشند/ کاهش 500 هزار تا یک میلیون تومانی قیمت خودرو در یک هفته