مرد عنکبوتی به عنوان با ارزش ترین فیلم دنیای کتاب های کامیک شناخته شد