نیاز سالانه کشور به واکسن طیور حدود 7.5 میلیارد دز است