حذف شرط داشتن پایان خدمت سربازی برای اخذ گواهینامه