اطلاعات جدید از سقوط هواپیمای آلمانی؛ خلبان افسرده برای سقوط تمرین کرده بود