این شهید به اندازه ی سه برابر یک استاد رسمی دانشگاه، تدریس می کرد!