اردوگاه دانش آموزی قزوین در صورت کمک دولت احیا می شود