فعالیت تشکل‌های دانشجویی نشاط فرهنگی و سیاسی در دانشگاه‌ها را به دنبال دارد