وزیر دفاع قطر: شیعیان بخشی جدا نشدنی از ترکیب جمعیتی ...