خروج تدریجی بازار مسکن از حالت رکود/گزارش رسمی از قیمت مسکن