هوای استان سمنان 3 تا 6 درجه سانتیگراد خنک تر می شود