وعده‌ای که محقق نشد/ کمر نان زیر بار اصلاح قیمت خم شد