رییس دانشگاه پیام نوربابل: شش هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند