قدردانی از خدمات ارزشمند معلمان وظیفه ای همگانی است